INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Úvodní informace

Společnost Eclair Aviation s.r.o. se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 242 75 255, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2712 („Eclair Aviation“ nebo „správce“) jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb a provozem webových stránek https://www.eclair.aero zpracovává osobní údaje fyzických osob, zejména svých zákazníků a návštěvníků webových stránek („subjekt údajů“ či „Vy“).

Bezpečnost Vašich osobních údajů a důvěrné nakládání s nimi jsou pro nás důležité, a proto ke zpracování osobních údajů přistupujeme nanejvýš odpovědně s využitím moderních bezpečnostních standardů. Z tohoto důvodu nakládáme s osobními údaji, které jste nám svěřili, a které jsme shromáždili, důvěrně a zodpovědně. Účelem tohoto textu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace zejména o následujícím:

  • jaké osobní údaje Eclair Aviation zpracovává a k jakým účelům,
  • jakým způsobem Eclair Aviation osobní údaje zpracovává,
  • komu Eclair Aviation osobní údaje předává,

  • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům a k Eclair Aviation.

Ve věcech zpracování a ochrany osobních údajů můžete Eclair Aviation kontaktovat na e-mailové adrese GDPR@eclair.aero nebo telefonním čísle +420 233 311 711, případně doporučenou poštou odeslanou na adresu sídla společnosti.

Osobní údaje a způsob jejich získávání

Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o smluvním vztahu, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, pro splnění povinností dle právních předpisů, jakož i pro účely identifikace subjektu údajů. Při uzavření smlouvy či poskytnutí služby je třeba některé osobní údaje Eclair Aviation jako správci osobních údajů poskytnout - bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat (resp. poskytnout příslušnou službu).

Eclair Aviation nepoužívá profilování ani automatizované zpracování pro účely automatizovaného rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobně významně dotýkalo.

Osobní údaje jsou nejen identifikační údaje o fyzické osobě, jako například jméno, adresa, telefonní číslo či datum narození, ale rovněž také např. IP adresa počítače a další lokační údaje, které jsou získávány při návštěvě webových stránek. Při návštěvě našich webových stránek se automaticky shromažďují informace o používání webových stránek. Pro účely statistických šetření a k zajištění bezpečnosti a stability systému se tak na našem webovém serveru ukládají data. Váš internetový prohlížeč při vstupu na naše webové stránky automaticky poskytne data našemu webovému serveru. Zejména se v tomto případě jedná o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, prohlížený soubor, objem zaslaných dat, typ a verzi prohlížeče, operační systém a Vaši IP adresu. Tato data se ukládají odděleně od ostatních dat, která zadáváte v rámci použití naší webové stránky. Není možné, abychom uvedená data přiřadili k určité osobě.

Mimo výše uvedené shromažďujeme a zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám sami sdělíte, případně které nám sdělí obchodní partner, u kterého jste námi poskytované služby poptali. Účel takového zpracování je vždy předem definován s tím, že osobní údaje nejsou nikdy zpracovány pro jiné účely, než pro které byly získány.

Eclair Aviation získává osobní údaje také vyplněním elektronických formulářů umístěných na webových stránkách, vždy v rozsahu odpovídajícího formuláře (kontaktní formulář, formulář pro poptávku letů a formulář pro odpověď na nabídku práce).

Za účelem poskytování služeb Eclair Aviation zpracovává Vaše identifikační osobní údaje, jako jsou zejména jméno a příjmení, datum narození a číslo cestovního pasu. V případě, že je to z povahy Vámi poptávané služby nezbytně nutné, zpracovává Eclair Aviation i další osobní údaje jako jsou zejména číslo platební karty, kopie identifikačních dokladů, případně důležité informace o Vašem zdravotním stavu, o kterých jako letecký dopravce musíme vědět.

Osobní údaje klientů, se kterými Eclair Aviation uzavře smlouvu, budou uchovávány až do ukončení obchodního vztahu, resp. až do uplynutí platných záručních, promlčecích a archivačních lhůt. Kromě výše uvedeného budou uchovávány rovněž až do ukončení případných právních sporů či obdobných řízení, v jejichž rámci mohou být tyto údaje použity jako důkazy.

Pro účely vyřízení Vašeho dotazu či připomínky uplatněné prostřednictvím našich webových stránek či e-mailem jsou Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávány po dobu do vyřízení Vašeho dotazu či připomínky.

Eclair Aviation je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů. V takovém případě Eclair Aviation zpracovává osobní údaje pro účely a po dobu vyjádřené individuálně v každém souhlasu zvlášť, případně do odvolání uděleného souhlasu.

Předávání osobních údajů

Eclair Aviation může osobní údaje předávat třetím osobám (příjemcům osobních údajů) za podmínek stanovených právními předpisy, zejména pokud je předání nezbytné pro splnění práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené se subjektem údajů. Je-li to nezbytné pro plnění smlouvy, tedy poskytnutí sjednaných služeb, předává Eclair Aviation osobní údaje i do zemí mimo Evropskou unii; o tom je subjekt údajů vždy včas informován.

Na základě pověření ze strany Eclair Aviation mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli osobních údajů v České republice i v zahraničí. Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány zejména poskytovatelům dopravních a logistických služeb, IT služeb nebo poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.

Cookies a pluginy

Za účelem individuálního uzpůsobení a optimalizace a s ohledem na uživatelsky přátelské fungování a prohlížení webových stránek využívá Eclair Aviation tzv. cookies. Cookie je označení pro informace, které webový server zasílá prohlížeči a které pak prohlížeč opět zasílá zpět při pozdějších přístupech k tomuto webovému serveru. Cookies obsahují např. informace o dosavadních návštěvách daného serveru či o tom, jaké nabídky si uživatel v minulosti prohlížel.

Hlavním účelem cookies je připravit nabídku, která bude přesně odpovídat potřebám daného uživatele, a postarat se o to, aby bylo používání nabízených služeb co možná nejpohodlnější. Cookies neslouží ke spouštění programů ani přenosu virů na počítač uživatele.

Eclair Aviation v současnosti používá pouze tzv. „session cookies“, které se neukládají na pevný disk uživatele a zavřením prohlížeče dochází k jejich vymazání.

Ukládání cookies můžete kdykoliv odmítnout. Zpravidla tak lze učinit zvolením příslušné možnosti v nastavení prohlížeče či použitím dalších programů. Bližší informace naleznete v nápovědě Vámi používaného prohlížeče. Zákaz používání cookies může zmenšit rozsah nabízených služeb a projevit se negativně při používání našich webových stránek.

Eclair Aviation používá na svých webových stránkách následující nástroje třetích stran: Google Analytics, Google AdWords a Seznam Sklik.

Odkazy na jiné webové stránky

Na našich webových stránkách naleznete rovněž odkazy na jiné webové stránky. Cílem uvedených odkazů je Vás pouze informovat, přičemž odkazované webové stránky nespravujeme, a proto nepodléhají těmto informacím o zpracování a ochraně osobních údajů.

Za zpracování a ochranu osobních údajů nebo za obsah odkazovaných webových stránek zodpovídají výlučně příslušní provozovatelé. V případě, že na některý z těchto odkazů kliknete, je možné, že bude provozovatel webové stránky shromažďovat Vaše osobní údaje, které bude zpracovávat v souladu se svými vlastními zásadami o zpracování a ochraně osobních údajů, jež se mohou lišit od těchto zásad Eclair Aviation.

Zabezpečení osobních údajů

Námi používaná technická a organizační bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby data, která nám dobrovolně poskytnete, byla chráněna před nevědomou nebo úmyslnou neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Eclair Aviation svá bezpečnostní opatření trvale rozvíjí a zlepšuje v souladu s technologickým vývojem.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů, jehož osobní údaje Eclair Aviation zpracovává, má právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům - na základě uplatnění práva na přístup k osobním údajům Eclair Aviation poskytne informace o účelech zpracování osobních údajů, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů a jejich příjemcích, o plánované době uložení osobních údajů a o dalších právech, které subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů využít;

  • na opravu osobních údajů - na základě uplatnění práva na opravu Eclair Aviation opraví bez zbytečného odkladu nepřesný osobní údaj;

  • na výmaz osobních údajů - na základě uplatnění práva být zapomenut Eclair Aviation vymaže označené osobních údaje; Eclair Aviation však osobní údaje nevymaže, pokud je jejich zpracování založeno na platném právním titulu, zejména pokud je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Eclair Aviation;

  • na omezení zpracování osobních údajů - na základě uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů Eclair Aviation případně omezí zpracování označených osobních údajů; po dobu omezení zpracování osobních údajů bude moci Eclair Aviation zpracovávat dotčené osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků Eclair Aviation nebo z důvodu ochrany práv jiné osoby;

  • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;

  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování – po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude Eclair Aviation oprávněna využívat osobní údaje pro účely specifikované v odvolaném souhlasu.

Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje Eclair Aviation zpracovává, má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Uvedená práva je možno uplatňovat na kontaktech uvedených výše, zejména pak na e-mailové adrese GDPR@eclair.aero.

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Dozorový orgán

Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost, pokud se domníváte, že Eclair Aviation porušila právní předpisy, které upravují zpracování a ochranu osobních údajů.

Všeobecné podmínky ke stažení ve formátu PDF